Education

Tulla Visual Art LAB 
Program edukativ joformal mbi Praktikat e Artit Bashkëkohor
Tulla Noise LAB 
Intensive course on Recording and Music Production